گردهمایی پزشکان متخصص رشته های مختلف استان آذربایجان غربی در ارومیه