گردهمایی پزشکان متخصص برتر و داروخانه های منتخب استان اردبیل