ارزش های شرکت

اهداف و ارزشهای بنیادی

ما ارزش آفرینی را در استفاده از اذهان پرسشگر ومستعد دانشمندان با دغدغه ی نوآوری- تضمین کیفیت و عرضه خدمات به مشتری بنیان نهاده ایم. ما تعهد و قبول مسئولیت به جامعه و نسلهای آینده را جدی میدانیم و به همین جهت قسمتی از سود سالانه شرکت در جهت کاشت نهالهایی که حافظ محیط زیست فرزندان ما خواهند بود در نظر گرفته شده است.