بیست و ششمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران