بیست و هشتمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران