گزارش فعالیت های شرکت آرین سلامت سینا در نخستین ماه پاییز ۹۵ در خانه های سلامت شهرداری تهران