بیست و چهارمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران