حضور شرکت آرین سلامت سینا در کنفرانس علمی ماهانه انجمن گوارش سال ۹۵