کسب افتخاری دیگر برای ایران و شرکت آرین سلامت سینا