برگزاری همایش عمومی لزوم توجه به تغذیه در پیشگیری و درمان سرطان